Kancelaria Radcy Prawnego

Użytkowanie wieczyste po 1 stycznia 2019 r.

Przepisy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów przekształca z dniem 1 stycznia 2019r. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu na rzecz właścicieli domów jednorodzinnych i samodzielnych lokali położonych w budynkach wielorodzinnych wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami budowlanymi i urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków stanowi zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, wydawane przez:

 • starostę wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej – w przypadku gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa;
 • dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa lub dyrektora oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego – w przypadku gruntów, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonują te podmioty;
 • odpowiednio wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zarząd powiatu albo zarząd województwa – w przypadku gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego;
 • dyrektora Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – w przypadku gruntów, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonuje ten podmiot.

Organ, wydaje zaświadczenie z urzędu nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia albo na wniosek właściciela w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

Zaświadczenie stanowi podstawę wpisu w dziale III księgi wieczystej roszczenia o opłatę, w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości.

Właściwy organ doręcza zaświadczenie dotychczasowym użytkownikom wieczystym na adresy wskazane w ewidencji gruntów i budynków lub inne adresy, na które przed dniem przekształcenia doręczano korespondencję dotyczącą użytkowania wieczystego.

Właściwy organ przekazuje zaświadczenie do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej, w terminie 14 dni od dnia jego wydania.

Sąd dokonuje z urzędu wpisu własności gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę w księgach wieczystych. Zawiadomienie o wpisie sąd doręcza na adres wskazany w zaświadczeniu.

Za dokonanie wpisów w księdze wieczystej nie uiszcza się opłat sądowych.

Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę. Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia.

Osoby, które staną się z mocy prawa właścicielami gruntów, będą zobowiązane do uiszczenia należności za nabycie prawa własności w formie corocznej opłaty przez 20 lat. Możliwe będzie wniesienie opłaty jednorazowo. Dla tych, którzy postanowią zapłacić całą 20-letnią sumę jednorazowo w pierwszym roku, bonifikata będzie wynosiła 60 proc., a w kolejnych latach będzie obniżana o 10 proc. Taka bonifikata na gruntach samorządowych w użytkowaniu wieczystym będzie ustalana przez radę gminy lub powiatu.

W przypadku gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego o udzieleniu bonifikaty i jej wysokości zadecyduje właściwa rada czy sejmik.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu.

radca prawny Kamil Krajewski

Siedlce 14.09.2018 r.

http://www.radca-krajewski.pl/

https://www.facebook.com/radcakrajewski/

 • RODO a małe firmy…Unijne przepisy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych dotyczą wszystkich firm. Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych obejmują zarówno podmioty prowadzące jednoosobowa działalność gospodarcza, jak i podmioty prowadzące działalność w formie spółek cywilnych czy spółek z o.o.
 • Zachowek - obliczanie wartości zachowku.Szczegółowej instrukcji w przedmiocie obliczania zachowku udzielił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 lutego 2004 r., w sprawie o sygn. akt II CK 444/02:
 • Podział majątku spadkowego.W przypadku spraw majątkowych, które toczą się głównie w kręgu rodzinnym, najpierw należy ustalić krąg spadkobierców oraz podstawę dziedziczenia - testament bądź w przypadku jego braku ustawa, a dopiero później można przystąpić do podziału spadku.
 • Upadłość konsumencka cz.1W kolejnych wpisach zostanie omówiona przeze mnie instytucja upadłości konsumenckiej. W kolejnych wpisach przybliżę Państwu problematykę upadłości konsumenckiej i odpowiemy na pytania: czym jest upadłość konsumencka, kto i kiedy może ogłosić upadłość konsumencką, jak można ogłosić upadłość konsumencką, ile kosztuje upadłość konsumencka, co to jest plan spłaty, jakie dokumenty zgromadzić i jak złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, do którego sądu należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Na te i wiele innych pytań postaram się odpowiedzieć w kolejnych wpisach.
 • Upadłość konsumencka cz. 2W części drugiej mojego wpisu o upadłości konsumenckiej opiszę krótko cele jej ogłoszenia.
 • Upadłość konsumencka cz.3W dwóch poprzednich częściach opisałem czym jest upadłość konsumencka oraz cele ogłoszenia upadłości. W części trzeciej wskażę konsekwencje jej ogłoszenia.
 • Upadłość konsumencka cz. 4Plan spłaty i umorzenia zobowiązań: Po likwidacji majątku upadłego sąd ustala plan spłaty. Obejmuje on część wierzytelności niezaspokojonych z likwidacji majątku upadłego powstałych przed ogłoszeniem upadłości oraz wszystkie wierzytelności przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości.
 • Kiedy można ubiegać się o podwyższenie alimentów?Świadczenie alimentacyjne ma na celu zapewnienie środków utrzymania, a więc środków, które są niezbędne do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb osobie, która sama nie może się utrzymać. W przypadku dzieci świadczenie to rozciąga się również na dostarczanie środków wychowania, które polega na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego, zwykle więc wyższy finansowy ciężar alimentów ponosi rodzic z którym dziecko stale nie zamieszkuje. Niezależnie jednakże od tego w jaki sposób zostanie ukształtowany obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka, pamiętać należy, iż nie jest to obowiązek definitywny, niezmienny, który jeśli raz zostanie ustalony na określonym poziomie to pozostaje taki, aż do momentu jego wygaśnięcia.
 • Minimalna stawka godzinowa w 2018 r.Minimalna stawka godzinowa, czyli minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi, będzie wynosiła 13 zł 70 gr w roku 2018. Tak wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (Dz.U. 2017 poz. 1747)
 • Wycinka drzew i krzewów po nowelizacji ustawy o ochronie przyrody z dnia 11 maja 2017 r.17 czerwca 2017 r. weszła w życie nowa ustawa, zmieniająca ustawę o ochronie przyrody  tj. ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz. 1074).
Zapraszam do kontaktu question_answer
Kancelalaria Radcy Siedlce

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego

Kamil Krajewski
ul. Janusza Korczaka 14
08-110 Siedlce

Na życzenie Klienta istnieje możliwość umówienia spotkania poza Kancelarią.

mob.:  
e-mail:  

Zadaj pytanie
© 2022 Radca Prawny - Kamil Krajewski. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.